Modlitba Lúčanů

Modlitba, kterou se zástupci Spolku pro zbudováni kaple v Loučce u Vizovic společně modlili a vložili v Jeruzalémě v chrámu Božího hrobu, u Zdi nářků a v Betlémě i na dalších svatých místech ve Svaté Zemi ve dnech 7.–10. listopadu 2013 při příležitosti Národní pouti do Svaté Země, kterou obětovali za rodiny, za obec Loučka a všechny obyvatele, za zbudování kaple v Loučce a za naši vlast.

Děkování

Hospodine, ty jsi naši dědinu a naši zemi provázel po staletí. Naši předkové v dávných dobách ale i nedávno otcové a maminky mnohých z nás upírali k tobě svůj zrak s nadějí,
že jsi Bůh věrný, plný slitování a lásky.
Děkujeme ti za tvoji blízkost, požehnání, odpuštění i ochranu naší obce.
Děkujeme ti za možnost žít vlastní víru bez represí, utlačování a omezování.
Děkujeme ti za hojnost, ve které můžeme žít.
Děkujeme ti za dar svobody, možnosti mluvit o věcech, které jsou pro nás cenné, důležité a hodnotné.
Děkujeme ti za rozvoj kultury a spolkového života v naší obci.
Děkujeme ti za vše nové, co můžeme společně prožívat a obohacovat i druhé.

Pokání a lítost

Litujeme a prosíme Tě o úplné odpuštění selhání a hříchů všech našich předchozích generací
Litujeme a prosíme tě o odpuštění za vše, kdy jsme tebe, našeho Pána a Boha, zapřeli, odmítli, opustili, zaměnili za hlouposti.
Litujeme a prosíme tě za odpuštění okamžiků, kdy jsme pokřivili a pošlapali vztah k bližním
Litujeme a prosím Tě o odpuštění za málo lásky, nedostatek naděje a křehkou víru a protože jsme málo nebo vůbec nesvědčili o tobě milujícím Otci

Prosby

Prosíme tě o dar tvého svatého Ducha, který by znovu rozhořel srdce našeho národa a zvláště obyvatel naší dědiny Loučka u Vizovic

Prosíme tě o Ducha, který by obnovil úctu mezi lidmi, odkryl tajemství daru života i darů lidského ducha.
Prosíme tě o moudrost a rozvážnost, odvahu a statečnost, pokoru a úctu, které by stály jako hráz proti prázdnotě, bezduchosti, pomluvám, sarkasmu, strachu, nesnášenlivosti, útěkům od reality či uzavření se.
Prosíme tě o nové osobnosti víry, modlitby, vzdělanosti, ale i společenského života a prozíravé kultivované politiky jako služebníky pro druhé v České republice i v Loučce.
Prosíme Tě za naše rodiny, aby v nich přebývala tvá láska, pokoj a jednota
Prosím Tě za všechny obyvatele naší dědiny Loučka, zemřelým buď milosrdný a žijícím dávej ducha lásky a služby.
Prosíme tě za stavbu kaple v Loučce, za Spolek pro zbudování kaple, ze jeho členy, příznivce a všechny podporovatele a dárce
Prosíme za všechny, kteří si nepřejí růst Božího díla
Prosíme za všechny, kdo pronásledují církev, pohrdají lidstvím, ubližují lásce, neznají Krista a
 ničí dobrá díla

Požehnání

Žehnej, Pane, těm, kteří usilují o dobro
Žehnej naší zemi a naší dědině, aby mohla být úrodnou jak pro zemědělství, tak i pro ostatní oblasti hospodářství a aktivity spolkového života
Žehnej těm, kteří poctivě podnikají a vytvářejí pracovní příležitosti pro ostatní.
Žehnej těm, kteří pomáhají ostatním, ochraňují či zachraňují životy.
Žehnej učitelům i těm, kteří poctivě a s pokorou usilují o nalezení pravdy.
Žehnej všem, kteří nezkresleně informují v médiích.
Žehnej všem, kteří usilují o kvalitní fungování naší země a naší dědiny Loučka

Nebeský Otče, vyznáváme, že ve tvých rukou je celý vesmír, veškerý čas i život každého z nás. Chraň naši zemi a naši dědinu Loučku a veď ji k rozumné hojnosti, bohatství lidských vztahů a schopnosti kvalitně žít uprostřed okolních států Evropy i celého světa.

Prosíme tě o to skrze našeho Pána, Ježíše Krista, který s tebou a Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.

Staňte se součástí historie

14.5.2024

Přátelé, dovolujeme si Vás oslovit s jedinečnou příležitostí stát se součástí historické události, které se uskuteční jednou za několik století... Po téměř 80 letech chceme poděkovat Pánu Bohu za...

číst víceStaňte se součástí historie

[ ^ k obsahu ^ ]