Lúčané ve Svaté zemi

16.11.2013

Zástupci Spolku pro zbudování kaple v Loučce u Vizovic se zúčastnili ve dnech 7.–10. listopadu 2013 Národní pouti do Svaté Země, kterou obětovali za rodiny, za obec Loučka a všechny obyvatele, za zbudování kaple v Loučce a za naši vlast.

Do Svaté země dorazily stovky českých poutníků, poprvé od smrti Masaryka

Poprvé od roku 1937 se do Izraele vydaly stovky českých poutníků, aby se tam pod vedením nejvyšších představitelů domácí církve pomodlily na trojici svatých míst.

Je to první tak velká pouť do Svaté země v novodobé historii českého státu, ta poslední se uskutečnila v roce 1937. Z té další o rok později již sešlo kvůli nestabilní politické situaci v Palestině i v Evropě. Hitler si tehdy už dělal zálusk na Rakousko Československo, které právě truchlilo za svého prvního prezidenta T. G. Masaryka. Po druhé světové válce tradice poutí už nebyla obnovena.

Impulzem k jejímu obnovení byl krok bývalého papeže Benedikta XVI. který rok 2013 vyhlásil Rokem víry. Spolu s cyrilometodějským výročím si tak naši věřící připomínají další významnou událost letošního roku: po více než sedmi dekádách se společně vydali do Svaté země.

Vrcholem tohoto Cyrilometodějského roku a současně Roku víry v naší zemi byly velehradské slavnosti 5. července 2013, kde byl požehnán základní kámen budoucí kaple v Loučce. Proto se členové Spolku rozhodli pokračovat v dalších duchovních krocích a modlitbách za zbudování kaple v Loučce a vydali se s dalšími poutníky na Národní pouť. V Loučce se členové a další příznivci projektu pravidelně setkávají ke společným modlitbám, které byly zahájeny v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Zde také vznikl text modlitby, který zástupci po vzoru budoucího patrona kaple, blahoslaveného Jana Pavla II., vložili u Zdi nářků.

Zástupci Spolku pro zbudování kaple se zúčastnili bohoslužeb a modliteb, které obětovali za všechny obyvatele, rodiny a za společné dílo, na jehož počátku stojíme.

Byl to neopakovatelný duchovní zážitek, kdy jsme na všech svatých místech této země, na místech, kde procházel Ježíš, kde se narodila Panna Maria, na místech, kde byl Ježíš ukřižován, u hrobu, ze kterého vstal z mrtvých – všude probíhali modlitby za naše rodiny, za naše blízké, za celou naši Loučku, za všechny sousedy, přátele a vůbec všechny obyvatele naší dědiny a za celou vlast.

U Zdi nářků, jsme jako sv. Jan Pavel II anebo Benedikt XVI. vložili modlitbu za naši dědinu. Tuto modlitbu jsme vložili i u hrobu Panny Marie a na Poli pastýřů v Betlémě.

Modlitba Lúčanů

Zástupci Spolku pro zbudování kaple v obci Loučka se společně modlili a vložili u Zdi nářků v Jeruzalémě a dalších svatých místech ve Svaté Zemi.

Děkování

Hospodine, ty jsi naši dědinu a naši zemi provázel po staletí. Naši předkové v dávných dobách ale i nedávno otcové a maminky mnohých z nás upírali k tobě svůj zrak s nadějí,
že jsi Bůh věrný, plný slitování a lásky.
Děkujeme ti za tvoji blízkost, požehnání, odpuštění i ochranu naší obce.
Děkujeme ti za možnost žít vlastní víru bez represí, utlačování a omezování.
Děkujeme ti za hojnost, ve které můžeme žít.
Děkujeme ti za dar svobody, možnosti mluvit o věcech, které jsou pro nás cenné, důležité a hodnotné.
Děkujeme ti za rozvoj kultury a spolkového života v naší obci.
Děkujeme ti za vše nové, co můžeme společně prožívat a obohacovat i druhé.

Pokání a lítost

Litujeme a prosíme Tě o úplné odpuštění selhání a hříchů všech našich předchozích generací
Litujeme a prosíme tě o odpuštění za vše, kdy jsme tebe, našeho Pána a Boha, zapřeli, odmítli, opustili, zaměnili za hlouposti.
Litujeme a prosíme tě za odpuštění okamžiků, kdy jsme pokřivili a pošlapali vztah k bližním
Litujeme a prosím Tě o odpuštění za málo lásky, nedostatek naděje a křehkou víru a protože jsme málo nebo vůbec nesvědčili o tobě milujícím Otci

Prosby

Prosíme tě o dar tvého svatého Ducha, který by znovu rozhořel srdce našeho národa a zvláště obyvatel naší dědiny Loučka u Vizovic
Prosíme tě o Ducha, který by obnovil úctu mezi lidmi, odkryl tajemství daru života i darů lidského ducha.
Prosíme tě o moudrost a rozvážnost, odvahu a statečnost, pokoru a úctu, které by stály jako hráz proti prázdnotě, bezduchosti, pomluvám, sarkasmu, strachu, nesnášenlivosti, útěkům od reality či uzavření se.
Prosíme tě o nové osobnosti víry, modlitby, vzdělanosti, ale i společenského života a prozíravé kultivované politiky jako služebníky pro druhé v České republice i v Loučce.
Prosíme Tě za naše rodiny, aby v nich přebývala tvá láska, pokoj a jednota
Prosím Tě za všechny obyvatele naší dědiny Loučka, zemřelým buď milosrdný a žijícím dávej ducha lásky a služby.
Prosíme tě za stavbu kaple v Loučce, za Spolek pro zbudování kaple, ze jeho členy, příznivce a všechny podporovatele a dárce
Prosíme za všechny, kteří si nepřejí růst Božího díla
Prosíme za všechny, kdo pronásledují církev, pohrdají lidstvím, ubližují lásce, neznají Krista a ničí dobrá díla

Požehnání

Žehnej, Pane, těm, kteří usilují o dobro
Žehnej naší zemi a naší dědině, aby mohla být úrodnou jak pro zemědělství, tak i pro ostatní oblasti hospodářství a aktivity spolkového života
Žehnej těm, kteří poctivě podnikají a vytvářejí pracovní příležitosti pro ostatní.
Žehnej těm, kteří pomáhají ostatním, ochraňují či zachraňují životy.
Žehnej učitelům i těm, kteří poctivě a s pokorou usilují o nalezení pravdy.
Žehnej všem, kteří nezkresleně informují v médiích.
Žehnej všem, kteří usilují o kvalitní fungování naší země a naší dědiny Loučka

Nebeský Otče, vyznáváme, že ve tvých rukou je celý vesmír, veškerý čas i život každého z nás. Chraň naši zemi a naši dědinu Loučku a veď ji k rozumné hojnosti, bohatství lidských vztahů a schopnosti kvalitně žít uprostřed okolních států Evropy i celého světa.
Prosíme tě o to skrze našeho Pána, Ježíše Krista, který s tebou a Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.

« zpět na seznam novinek

Staňte se součástí historie

26.6.2024

Přátelé, dovolujeme si Vás oslovit s jedinečnou příležitostí stát se součástí historické události, které se uskuteční jednou za několik století... Po téměř 80 letech chceme poděkovat Pánu Bohu za...

číst víceStaňte se součástí historie

[ ^ k obsahu ^ ]